Mycorrhizae

Mycorrhizae:

zijn zeer belangrijke schimmels in onze bonsai schalen.

Mycorrhizae (uit «Myco» = schimmel en «Rhizae» = wortels) werken in symbiose samen met de wortels, d.w.z dat samen leven is gunstig voor  schimmels en wortels. Ze vormen een soort natuurlijke verlenging van het wortelstelsel. Op die manier kunnen de planten de grond efficiënter gebruiken dus: de meeste voedingsstoffen actief opnemen (zelfs die stoffen die niet mobiel zijn zoals P, Cu, Zn, Mn, Si.;de mobielen zijn o.a.,N,P,K en Mg) en een beter gebruik van water maken. Ongeveer 99% van alle planten groeien in de natuur met mycorrhiza schimmels. In de praktijk  betekent dit dat bij diep omploegen, erosie,bemesting , stomen/sterilisatie,verpotten,  het gebruik van sommige fungiciden, het braak laten liggen van  grond en vele andere factoren  mycorrhizae verstoord kunnen worden of zelfs geheel kunnen  verdwijnen.

Mycorrhizae rond of in de wortels zijn organismen die met  exudaten ( dit zijn suikers uit de fotosynthese)worden gevoed.

no 2

 

Schema foto van een opname wortel met aan de top de wegvloeiende exudaten.(overtollige suikers en organische zuren)

 

Mycorrhizae zijn schimmelsoorten die in symbiose (samen leven/werken = wederzijds voordeel hebben van de samenwerking)leven met de boomwortels. Kijk maar bij de Pinussen waar ze het meest opvallen met hun witte schimmeldraden aan de buitenkant van de wortelkluit,en ook binnen in de kluiten. Er zijn meerdere groepen mycorrhizae. In dit artikel worden alleen de mycorrhizae behandeld die in symbiose leven met bomen . Er wordt voor bomen een onderscheid gemaakt tussen ectomycorrhizae en endomycorrhizae.

Voordelen van de mycorrhiza symbiose

       Betere opname van voedingsstoffen en sporenelementen

       Betere weerstand tegen zouten, hitte, stress, droogte en zware metalen

       Beter wortelgestel  met meer vertakkingen

       Betere water opname

       Betere bodemstructuur ("glomalin") (eiwit vermengd met suikers)

       Beter bestand tegen aanvallen van buiten af (insecten) door het  natuurlijk weerstandvermogen en de ontwikkeling in de bodem van een gunstige microflora.

       En een langdurige bloeitijd.

Mycorrhiza schimmels leven binnen en buiten de plantenwortels. Vanuit de plant ontvangen ze de noodzakelijke suikers voor hun groei en in ruil hiervoor verzorgen zij de opname van mineralen en water in de grond die naar plant naar behoefte overgebracht worden. Een wortel werkt een beetje zoals een spons en kan voornamelijk oplosbare voedingsstoffen ophalen. De mycorrhiza schimmeldraden kunnen daarentegen met hun op enzymen berustende werking minerale en organische componenten oplossen en deze voor de plant beschikbaar maken. Dankzij deze natuurlijke symbionten (zie hier onder) kan de plant meer energie besteden aan groei, weerstandvermogen en watervoorziening

Symbionten

De symbionten zijn myccorhiza zwammen die vaak tussen de wortels van bepaalde bomen of heesters voorkomen. Ze produceren stoffen, of zetten organische materialen om waar zowel de planten als de zwammen van profiteren. Voorbeelden hiervan zijn berkenboleet eekhoorntjesbrood (bij sparren, en soms bij eiken en beuken), vliegenzwam (bij berken en dennen), en de gewone fopzwam (bij berken, eiken en naaldbomen). Aangezien alle partijen voordeel van deze samenwerking hebben en deze paddenstoelen zeldzaam aan het worden zijn, kunnen we ze het beste met rust laten.

Ectomycorrhizae

Ectomycorrhiza schimmels groeien vooral in symbiose met bosplanten zoals de meeste naaldbomen en een aantal loofbomen zoals beuk en eik. In tegenstelling tot endomycorrhiza schimmels dringen ze niet de wortelcellen binnen. Deze vormen een beschermende schimmellaag rond de wortels, met lange schimmeldraden en in sommige gevallen krijg je  paddenstoelen groei in de schaal. Sommige boomsoorten zoals de linde en de populier vormen symbiosen met beide : dus zowel de endomycorrhiza  als  de  ectomycorrhiza schimmels

Ectomycorrhizae groeien aan de buitenzijde (ecto = buiten) rond de fijne opnamewortels van circa 5% van alle boomsoorten op aarde. Vaak zijn deze ook zichtbaar als een soort klein hertengewei. Ectomycorrhizae kunnen  met het blote oog worden waargenomen.

Beide mycorrhiza soorten vormen enorme hoeveelheden fijne draden als uitlopers van de wortels. Ectomycorrhizae  zijn schimmelsoorten die alle paddenstoelen of stuifzwammen vormen. Deze microscopisch kleine sporen verspreiden zich voornamelijk door de wind en slaan overal neer. Alleen al in Europa komen ruim 3000 soorten ectomycorrhizae voor. Deze mycorrhizae vorm kiest zo zijn eigen voorkeur aan bomen en bodemtypen. Kijk maar eens op een rottende boomstronk.

Ectomycorrhizae wisselen nogal eens van partner. Een beuk kan in een bepaald deel van het jaar aan één enkele wortel soms tot 23 soorten ectomycorrhizae  herbergen, terwijl er op een ander moment maar twee of drie soorten rond de wortels groeien. De sporen van ectomycorrhizae  zijn werkelijk overal aanwezig. Kijk maar om je heen naar de paddenstoelen in de herfst of leg de hoed van een paddenstoel op een stuk zwart papier.

 

Endomycorrhizae

 

Dit zijn  schimmelsoorten die geen vruchtlichamen vormen. Hun volledige levenscyclus speelt zich af onder de grond. Ze groeien in de grond binnen de wortels en verspreiden  zich onder de grond via de wortels van bomen .Van de endomycorrhizae zijn er wereldwijd slechts 143 soorten bekend, waarvan er ongeveer 15 soorten op de meeste planten groeien.

De meeste boomsoorten leven van nature in symbiose met endomycorrhizae (endo=binnen): 90% van alle plantensoorten leeft in de natuur met endomycorrhiza. In ons bonsaigebied vallen hieronder de kastanje, lijsterbes, esdoorn, pinus,beuk,eik,es, enz. Endomycorrhizae groeien in de fijnste opnamewortels . Ze vormen microscopische kleine  schimmeldraden (hyphe) van 3 tot 15 microns (1/1000 mm) die tot aan een meter ver vanuit de wortels groeien. Deze schimmeldraden zijn minder gevoelig voor een gebrek aan zuurstof dan wortels. Sporen van deze endomycorrhizae schimmels worden op de schimmeldraden gevormd en kiemen op nieuwe wortels. Ze moeten altijd  ingewerkt/geënt worden bij het verplanten  om in aanraking te komen met jonge actieve wortels. Zij kunnen zich via de wortels van zeer veel verschillende plantensoorten verspreiden en dus van andere bomen worden geënt.(Zoals al eerder is beschreven kan je die schimmels gemakkelijk uit het bos halen)

 

Mycorrhizae zijn niet nieuw

Er is veel onderzoek geweest dat aangeeft dat de eerste landplanten 400 miljoen jaar geleden al in symbiose leefden met mycorrhizae. Zij worden zelfs gevonden in afdrukken van fossiele plantenresten. Mycorrhizae zijn een essentieel onderdeel van elke gezond groeiende boom.

 In het verleden waren op boomkwekerijen door de manier van kweken, het grondgebruik, de grondbewerking en het gebruik van kunstmest en bestrijdingsmiddelen doorgaans onvoldoende mycorrhiza aanwezig om bomen echt gezond te laten groeien. Maar de laatste jaren is daar wel verandering in gekomen door meer biologische bestrijding toe te passen en EM ,Redu Bac en andere biologische middelen in de grond te werken.(z.g.n. grondverbeteraars)

In de bewerkte stedelijke grond zijn eveneens onvoldoende mycorrhizae aanwezig. Doorgaans zijn ze zelfs helemaal niet aanwezig.  Het mag een wonder van de natuur worden genoemd dat er toch nog redelijk wat bomen dat gemis en die milieudruk overleven. Dit komt voornamelijk doordat de eerder genoemde exudaten voedsel leveren aan verschillende bacteriesoorten die nu eenmaal overal aanwezig zijn. Deze bacteriën helpen dan veelal bij het binden van atmosferische stikstof, het produceren van groeihormonen en het vrijmaken van fosfaat.

Wortelpunt

 Opnamewortels vormen nimmer meer dan 10% van de bodemmassa. De opname is dus zeer beperkt. Bovendien leven fijne wortels zonder mycorrhiza nooit langer dan circa 6 weken.

 Het opnameoppervlak is gemiddeld 700% groter.  De hyphen vormen hierbij ook een vangnet voor nematoden (waar onder ook de aaltjes vallen die een groot probleem in de bomen- en plantenteelt zijn). De wortel is natuurlijk beschermd tegen ziekten en kan door zijn efficiënte bijdrage tot 2 jaar blijven leven.

 

 

 

no 3

Pinus zaailing met ectomycorrhizae rond de fijne opname wortels.

 

no 4

Volwassen Pinus wortels met

ectomycorrhizae aan de buitenkant van de kluit

         

Het planten van bomen

In de praktijk bij het planten van bomen is het zo dat er een boom wordt gekocht van de boomkwekerij of het tuincentrum en dat deze in een plantgat of bonsaischaal wordt gezet. Vervolgens wordt het gat gedicht,en krijgt de boom nog wat water en verder moet de boom het maar uitzoeken. Dit is de meest toegepaste methode van planten en met deze werkwijze blijven er nog verrassend veel bomen in leven ook.

Het grote verschil

 Bij het maken van een plantgat wordt de bodem zodanig omgeroerd dat de eventueel aanwezig mycorrhiza sporen dit niet of nauwelijks overleven. Zelfs als er in de boomkwekerij pot voldoende mycorrhizae aanwezig zouden zijn is het maar de vraag of deze zich kunnen aanpassen aan de nieuwe groeiplaats.

Waar blijven de haarworteltjes ?

Daarnaast stellen we vast dat bij het oprooien van bomen op de kwekerij of het uit de schaal halen van bonsai ongeveer 95% van de fijne opnamewortels achterblijven in de uitgeharkte kluit. Er komen dus vrijwel altijd veel te weinig mycorrhizae mee naar de nieuwe standplaats. Iedere hovenier kent dit probleem en dit zou iedere bonsai liefhebber ook moeten weten. Zelfs als een boom in een oude tuin maar een stukje wordt verplaatst, dan zal hij minimaal een jaar nodig hebben om zich aan te passen aan zijn nieuwe omgeving, sommige bonsai boomsoorten kennen dit probleem ook. Dit komt meestal niet door een gebrek aan wortels tijdens de verplanting. De meeste planten hebben immers 4,5 maal meer wortels dan zij nodig hebben om te kunnen groeien. Deze overmaat is een natuurlijke vorm van reserve. Dit komt hen goed uit omdat bij het maken van het nieuwe plantgat in de tuin de bodembiologie ernstig werd verstoord. Bij onze bonsai wordt vaak een steriele grondsoort gebruikt,denk aan Akadama,Kiryu,Kanuma, enz..

 

Bodembiologie

 

Grondmengsels voor bomen en compost

Hetzelfde probleem doet zich voor als er grote plantgaten worden gemaakt die worden gevuld met een speciaal grondmengsel voor bomen. Ook hier geldt dat er een volkomen gebrek is aan specifieke bodembacteriën. Vaak wordt gedacht dat het aanbrengen van compost een goede manier is om het bodemleven terug in de grond te krijgen. Dat is een hardnekkige vergissing. Compost bevat zeer veel organismen, maar het zijn voornamelijk organismen die voor hun voortbestaan organische stof omzetten en afbreken. Dit zijn echter totaal andere organismen dan  die nodig zijn om de wortelgroei te stimuleren en mineralen vrij te maken voor de boom. Compost is organische stof in een meer of minder omgezette vorm. Teveel compost in een plantgat vergt erg veel zuurstof voor de verdere vertering. Compost dient als voedsel voor het bodemleven. Als er geen bodemleven is, heeft het toevoegen van uitsluitend compost voor de korte termijn niet veel zin. In compost zitten zeker geen mycorrhizae sporen. Daarvoor is de temperatuur bij de omzetting/broeien veel te hoog geweest. De eventueel aanwezige mycorrhizae sporen zijn dan zeker verbrand of opgegeten door de omzettende organismen.

Ontbrekende organismen

Nu we weten waar het bij de aanplant van bomen fout kan gaan, is het een kwestie van het aanbrengen van de ontbrekende organismen in het plantgat om ervoor te zorgen dat bomen op hun nieuwe standplaats goed kunnen groeien. Vervolgens zullen de fijne wortels en de schimmeldraden met behulp van vele andere organismen de grondporiën openen. De schimmeldraden produceren hierbij een stof  met de naam Glomaline. Deze stof wordt door de Amerikaanse vinders superglue of the soil genoemd. Glomaline zorgt ervoor dat de grond rond de fijne wortels en hyphen in een kruimige substantie verandert. Dit wordt ook wel aggregaatvorming genoemd. Een grond in goede aggregaattoestand laat zich niet meer zomaar verdichten en vormt een waar lustoord voor de bodemorganismen, die op hun beurt weer een bijdrage leveren aan het vrijmaken van zeer veel sporenelementen. Het zijn ook juist de hyphen die de meeste mineralen vrijmaken door ze letterlijk uit de zandkorrels te halen met hun zuren. Op deze wijze creëren bomen hun eigen leefomgeving en zorgen zij grotendeels voor zichzelf. Hierover is in kringen van boombeheerders nogal eens wat discussie. Natuurlijk moeten we bij het maken van plantgaten zoveel mogelijk gunstige groeivoorwaarden scheppen om de boom te helpen om goed te kunnen groeien. Maar daarna kan een gezonde boom het goed op eigen kracht redden. Denk hierbij maar eens aan bomen op rotsen. Zij malen echt niet om bodemverdichting.

Nu de praktijk

Er zijn vele leveranciers van mycorrhizae. Let er bij de aankoop op dat u de goede keuze maakt. Er zijn leveranciers die uitsluitend de sporen (zaden) van mycorrhizae leveren. Let er op dat dit specifiek op de verpakking of het technische fiche vermeld staat. De houdbaarheid is maar kort( 14 dagen). Ga zelf het bos in en onder de eik, beuk en pinus is genoeg te vinden.

Meststoffen en speciale grond

Er zijn veel leveranciers van meststoffen en grond die claimen dat er mycorrhizae in zitten. Vraag naar de specificaties. Als deze niet geleverd kunnen worden, doet u er beter aan het niet te kopen.

Bacteriën

Daarnaast is het van belang om ervoor te zorgen dat de verstoorde bacterie-populatie in een plantgat zo spoedig mogelijk wordt hersteld. Dat kan door specifieke wortelbacteriën ,rhizobacteriën of de z.g.n grondverbeteraar korrels mee te geven in het plantgat. Dit kan meestal door het in het plantgat te strooien of door de grond te mengen en aansluitend de boom water te geven. Bij het aanplanten van bijvoorbeeld beukenhagen neemt het succespercentage aanmerkelijk toe als de wortels voor het planten worden gedompeld in een suspensie (vloeibaar mengsel) van ectomycorrhizasporen. Dit moeten echt sporen zijn, want ectomycorrhiza-propagulen overleven maar zeer sporadisch.

Planttechniek

Naast deze toevoegingen is het natuurlijk altijd een eis dat bomen op een technisch verantwoorde manier worden geplant. Mycorrhizae en bodembacteriën zijn geen wondermiddelen, maar een zeer goede en normale aanvulling bij het planten van bomen, om ze te laten overleven na de aanplant en om ze te helpen zich tot een gezonde boom te ontwikkelen. De rest van het succes na het verplanten  ligt in de handen van  de vakmensen die hiervoor verantwoordelijk zijn.

 

 

Site Menu

satsuki     

 

 

 

     Site Menu  

bonsai   

 

Neem nu een abonnement!